Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sabat problém

7. 3. 2019

 

Jiný pohled na problém Sabatu

 

http://lightedway.org/Moon/1888.html

 

Jaké přídavné poselství (poselství navíc) přináší čtvrtý anděl, když spojuje svůj hlas s poselstvím tří andělů (kteří ho podle Bible předcházeli)?

Z poselství tří andělů se Adventisté sedmého dne naučili:

· Dodržovat přikázání

· Zachovávat sedmý den sobotu

· Znamení šelmy je zachovávání neděle

 

Poselství čtvrtého anděla nás NAVÍC učí toto:

· Dodržovat přikázání A zákony (celá Tóra je Zákon)

· Zachovávat sedmý den sobotu/sabat A sedm výročních sobot/sabatů

· Znamení šelmy je zachovávání neděle A zachovávání jakýchkoliv falešných svatých dnů, které šelma ustanovila jako svaté (a jsou z pohanství).

 

Od doby setkání v Minneapolis jsem viděla stav Laodicejské církve jako nikdy předtím... Jako Židé, mnozí mají zavřené oči, aby neviděli světlo, a když jdou odděleni od Krista, necítí potřebu ničeho, jak tomu bylo, když byl Kristus na zemi.“ (Review a Herald, 26. srpna 1890)


 

Mnoho Adventistů sedmého dne i nadále odmítá poselství čtvrtého anděla. Jsou přesvědčeni, že Božím Zákonem je pouze 10 přikázání a popírají další ustanovení. Nebo učí, že výroční svaté dny nejsou součástí těchto ustanovení. Toto učení je do značné míry založeno na myšlence, že nám paní Whiteová nedala instrukce pro zachovávání svátků. Mnozí říkají, že to neudělala, tak bych je ani já neměl zachovávat. Ale ve skutečnosti je to klam. Sestra Whiteová PŘIJALA světlo čtvrtého anděla – ačkoliv jej Generální konference odmítla. A jak za několik minut uvidíme, to, že paní Whiteová přijala toto poselství, je důvod, proč byla "vyhnána" do Austrálie!

Tady je to, co paní Whiteová řekla o tom, jaký měla názor na přidanou pravdu o sobotě:

Světlo na čtvrtém přikázání (které bylo v roce 1888 představeno jako výroční soboty – uvedené ve stanovách), které bylo nové a nepopulární a všeobecně odmítané našimi adventistickými bratry a sestrami, JSME PŘIJALI.“ (Rukopisy 76)

Protože Konference odmítla poselství čtvrtého anděla, a Ellen Whiteová byla otevřená v hlásání tohoto odmítnutí hříchu, byla v podstatě vyhoštěna do Austrálie - aby ji umlčeli!

Kvůli jejímu pevnému postoji proti církvi ve prospěch poselství Jonese a Waggonera, začalo vedení Konference pochybovat o tom, že Ellen měla pravdu. Poslali ji do Austrálie, aby tak oslabili její poselství a vliv.“ (Návrat čtvrtého anděla, str. 5)
 

Ellen Whiteová byla hodná paní, a nikdy neřekla mnoho o vlivech, které byly zodpovědné za to, že byla poslána do Austrálie, ale následující citát z jejích spisů vypovídá:

Myslím, že jsem neodhalila/nesdělila celou záležitost, která mě přivedla sem do Austrálie... Pán NEBYL TÍM, KDO BYL PŘÍČINOU MÉHO ODCHODU Z AMERIKY... Bylo to tak velké CHTĚNÍ, ABYCHOM ODEŠLI, že PÁN DOVOLIL, aby se tak stalo... Naše odloučení se od Battle Creeku, ponechalo LID JEJICH VLASTNÍ CESTĚ, o níž si mysleli, že je lepší než Pánova...“ (Materiály r. 1888, 1622-1623)

Poselství čtvrtého anděla bylo zamítnuto v roce 1888 z důvodu 'neochoty vzdát se předpojatých' představ.

Neochota ustoupit z předpojatých názorů a přijmout tuto pravdu, ležela na základě velkého podílu opozice projevujícího se v Minneapolis, bylo to hlásání proti Božímu poselství, které pravdivě zprostředkovávali bratři Waggoner a Jones. Satan uspěl, zabránil, aby se toto poselství dostalo k naši lidem, ve velké míře, zabránil zvláštnímu/speciálnímu vlivu Ducha svatého, jež jim Bůh toužil předat. Nepřátelství jim zabránilo získat účinnost/efektivitu, kterou mohli mít, v hlásání pravdy světu, jako když ji hlásali apoštolové po dni Letnic. SVĚTLU, KTERÉ MOHLO OSVÍTIT CELOU ZEMI SVOU SLÁVOU, BYLO ZABRÁNĚNO, a činy našich vlastních bratrů byly ve velké míře skrývány před světem.“ (Materiály r. 1888, str. 1575)

 

 

JONES A WAGGONER V CASD

 

http://www.creationcalendar.com/StatuteFeastInfo/6-Jones_And_WaggonerSDA.pdf

 

"Mezi těmi věcmi, které byly formálně prováděny při bohoslužbě, které od přírody nejsou dobré, bylo zachovávání určitých dnů, měsíců, časů a let: skutky pohanů, které Pán odsoudil dokonce už v dávných dobách. [Citace Deuteronomia 18,9-14.]" (Review a Herald, 1900, #20) Tady je výňatek z E. J. Waggonerových myšlenek na verše Galatským 4,8-10, které byly odstraněny z kapitoly 10 jeho knihy s názvem 'Dobré zprávy'. "'Zachovávání dnů, měsíců, časů a let. To bylo důkazem jejich otroctví. 'Ach,' povzdechne si někdo, 'vrátili se zpět ke starému židovskému sabatu; to bylo otroctví, proti kterému nás Pavel varoval!'

... Každý, kdo čte epištolu Galatským, a přemýšlí o tom, co čte, musí vědět, že Galaťané nebyli Židé. Konvertovali (obrátili se) z pohanství. Proto před svým obrácením nikdy neměli nic společného s jakýmkoli náboženským zvykem, který židé praktikovali. Nic společného s tím, co bylo běžné u židů. Následně, když se opět vrátili ke 'slabým a otrockým prvkům', na které byli zvyklí, když byli v otroctví, je zřejmé, že se nevrátili k jakýmkoli židovským praktikám. Vrátili se k jejich starým pohanským zvykům." (Elliot, J. Waggoner, 1900, Dobré zprávy, str. 175). Abych vám ukázal zrádnost našich vedoucích CASD, přečtěte si úvahu prezentovanou v Norman Bradleyově výkladu. Odmítají připustit, co je viditelně zapsané inkoustem na stránce, trvají na tom, že události v kalendáři, které Pavel nazývá prvky z otroctví, jsou ustanovené svátky a určené časy v Leviticus 23. Zde je důkaz jejich nerozumu... "Dny a měsíce. Pavel zde odkazuje na sedm ceremoniálních sabatů a na nové měsíce ceremoniálního systému." (Biblický komentář CASD, svazek 6, str. 967)

To, co je zapsané inkoustem na stránce, říká, že měsíce, ne nový měsíc. Použité řecké slovo [mane] neznamená nový měsíc, znamená měsíc. Znovu se musím ptát, který měsíc je v Písmu oddělen zvlášť na bohoslužbu pro YHVH? Opakuji, proč by Pavel UČIL svoje učedníky zachovávat svátky YHVH, a později by jim zavolal slabý a neduživý, a trestal by Galatské za dodržování Tóry, jenž je on učil? 5 Sestra Whiteová podpořila zprávu roku 1888 odmítnutou církevními představiteli. Po katastrofě roku 1888, ukázal 'anděl průvodce' Ellen, co se dělo v zákulisí. Toto je krátký výňatek z toho, co jí bylo řečeno vedoucími, kteří se postavili proti poselství Jonese a Waggonera: „Oni jsou pod vlivem ducha odporu a neví nic víc než opilec, neví, jaký duch ovládá jejich slova nebo činy." (Materiály r. 1888, str. 278)

Viděla jsem, že Bůh má děti, které neznají a nezachovávají Sabat. Neodmítli světlo, které na tomto dni spočívalo. A na začátku času soužení, jsme byli naplněni Duchem svatým, když jsme šli vpřed a hlásali pravdu o Sabatu. To rozzuřilo církve a formální adventisty, jelikož nemohli vyvrátit pravdu o Sabatu. A v té době všichni Bohem vyvolení jasně viděli, že jsme měli pravdu, a vyšli ven z církví a odolávali pronásledování s námi. Viděla jsem na zemi meč, hlad, mor a velký zmatek. Bezbožní si mysleli, že jsme na ně dopustili soudy, a oni povstávali a radili se, jak se nás zbavit, mysleli si, že pak zlo bude zadrženo" (Rané Spisy, str. 33).

Adventisté, dokonce i formální, již přijali Sabat. Jaké Sabatní poselství by pravděpodobně mohlo vyvolat vztek mezi adventisty?

Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o čas posledních událostí, a ti s pravou reformou Sabatu byli naplněni Božím Duchem, a adventisté to nemohli VYVRÁTIT. Vezměte prosím také na vědomí, že další opravdově hledající pravdu VYŠLI [z CASD, stejně jako i z jiných církví], a odolávali pronásledování "s námi". Sestra Ellen počítá i sebe samu do této skupiny. Poslední konflikt nebude o sobotě vs. neděli, bude o výročních Sabatech a o skutečném Sabatu vs. lidských tradicích. Co myslela (EGW) slovy "Sabat plněji/opravdověji"? Nechte ji na tuto otázku odpovědět.... "Mysli lidí, slepé a poničené otroctvím a pohanstvím nebyly připraveny plně docenit dalekosáhlé zásady deseti Božích přikázání. Aby mohly být závazky vůči Desateru lépe pochopeny a uplatněny, byla dána další nařízení, ilustrující a uplatňující zásady Desatera." (Patriarchové a proroci, str. 310)

Zde je obrázek kamenného desatera, kde je zdůrazněno čtvrté přikázání.... "Lidé si znovu připomněli svatý závazek Sabatu. Byly ustanoveny každoroční slavnosti... Cíl těchto předpisů byl ustanoven: oni neustoupili od uplatňování z pouhé svévolné suverenity; všechny předpisy byly dány pro dobro Izraele. 7 "Tyto zákony byly zaznamenány Mojžíšem, a pečlivě uchovávány jako základ národního práva i s deseti pravidly, které jim byly dány pro objasnění, podmínky naplnění Božích zaslíbení pro Izrael." (Patriarchové a proroci, str. 311, viz Leviticus 23. )

Adventisté zavrhli pravdu v Galatským 4, takže byli nuceni ke špatné interpretaci Koloským 2.

Zde je OSM chyb, které adventisté udělali v Koloským 2,14-17. Bez jakéhokoli důkazu se adventisté domnívají...

1... že ručně zapsanými obřady se rozumí Mojžíšův Zákon, neboli "Obřadní Zákon."

2... že Mojžíšův Zákon je proti nám, v rozporu s námi, tj. Deuteronomium 31,26, Ezechiel 20,25.

3... že Pavel říkal: nenech bližní věřící (včetně sebe), aby tě soudili.

4... že v Kol 2,16, Pavel NEPŘIBIL zákon čistého/nečistého těla (Leviticus 11 a Deuteronomium 14,3-21) na kříž, i když se tento verš používal, aby se tak věřilo...

5... že Pavel přibil svátky Sabatů (a zachovávání nového měsíce, po kterém následovaly svátky kalendářní) na kříž.

   1. že výraz "Sabatní dny" znamená ceremoniální nebo výroční Sabaty.

7... že Koloským 2 říká, že maso a pití, svátky, novoluní a ceremoniální Sabaty jsou jen stínem věcí, které přijdou. Skončily ukřižováním.

   1. že nikdo neobjeví jejich špatnou gramatiku - hned níže.

Někteří se snaží přibít "obřady" na kříž, protože Pesach je obřad (Exodus 12,12-14). Tento argument selhává, když si uvědomíte, že sloveso je v jednotném čísle, ne množném. Pokud byste představili školní noviny, které píšou: „obřady byly přibity na kříž", tak byste byli potrestáni za špatnou gramatiku, a to je přesně to, co mnozí dělají. Oni vtlačují teologii do textu. Prosím, povšimněte si také, že výraz "obřady" je předložkovou frází a nemůže být předmětem slovesa. "Rukopis" byl přibit na kříž, a to byl ten "rukopis", který byl proti nám. Je to ručně psaný záznam o našich hříších (vytvořený naším zaznamenávajícím andělem), který je "přibit", když činíme pokání.

Tady je další problém: všimněte si zájmena, dejte je pryč, přibijte jej na Jeho kříž. Pokud "obřady" byly jen pro souvislost, řekl by Pavel: „a dejte je pryč, nemluvte o nich, přibijte je na Jeho kříž." Prosím, přečtěte si Koloským 2,14-17 znovu než budeme pokračovat.

Vyvrácení výše uvedených špatných interpretací a nedostatečné zkoumání důkazů CASD...

     1. 1. Výraz "ručně zapsané obřady" je přeložen z Cheirographon tois dogmasine a neobjevuje se nikde jinde v Písmu. Nemáme žádné jiné svědectví. Není to Mojžíšův Zákon nebo obřadní zákon, protože fráze "Mojžíšův Zákon" je v Řeckém Starém Zákoně (Septuagintě) mnohokrát a Cheirographon tois dogmasine není nikdy použit. Také řecké slovo pro zákon (nomos) se neobjevuje nikde v celé knize Koloským. Nicméně z archeologických objevů vědci zjistili, že tento výraz je obchodní termín, jenž znamená dluhopis nebo potvrzení o dluhu s požadavky. To je dlužní ÚPIS. V prvním století se účet psal na hliněné tabulky. Když byl dluh splacen v plné výši, byl do něj zaryt hřebík nebo bodec, který tabulky rozlomil, zrušil tak záznam o dluhu. Jaký dlužní záznam je zaznamenán proti tobě v nebi? Jaký dluh, který nikdy nemůžeš splatit, bys chtěl mít zahlazen? Žalm 51,1-4, Žalm 51,9, Izajáš 43,25, Izajáš 44,22. Peter souhlasí … Skutky 3,19.

 1. Mojžíšův Zákon není proti nám... je svědkem proti nám. Každý zákon, včetně Desatera je svědkem proti nám, jestliže jsme proti němu zhřešili. Zákon poukazuje na náš nedostatek. Dodržování nařízení je pro naše dobro. Deuteronomium 6,24, Deuteronomium 10,13, Nehemiáš 9,13. Zachovávání jakéhokoliv spravedlivého zákona je vždy v našem nejlepším zájmu. To není legalismus. Nazývá se to poslušnost. Legalismus znamená dělat, co je správné. Pokud nesouhlasíte, tak zřejmě preferujete vydat se cestou dolů, cestou nelegalismu?

 2. Pavel říkal, ať nenecháme falešné učitele s jejich marnými nařízeními soudit službu Koloským (nařízení, která učil Pavel). Prosím, přečtěte si varování nacházející se v Koloským 2,4.8.16.18 a všechny verše 20-22. Lépe tomu lze porozumět, pokud učenec přidal kurzívou označená slova (dny ve verši 16 a je ve verši 17), byla odstraněna. Učenci říkají, že stěžejní souvislosti, které jsou „stínem budoucích věcí" je vsunutý odstavec, který znamená, že pokud jej dáte do závorek, bude to lépe srozumitelné. Protož ať vás nikdo nesoudí za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo Sabatu (které jsou „stínem budoucích věcí“), jste tělo Kristovo. Nenechte nikoho JINÉHO, než spravedlivé věřící, aby vás soudili.

 3. Myslíte si, že Pavel, farizeus, by odtrhnul část Mojžíšova Zákona? Matouš 5,17: „Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ Zničením jediného písmene nebo čárky Tóry by se Pavel (nebo někdo jiný) stal falešným učitelem. Izajáš 8,20: „K zákonu (Tóra) a svědectví (proroků)! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?“ Slovo zákon (nomos) je řeckým ekvivalentem hebrejského slova Tóra, knih, které napsal Mojžíš. Naplnit znamená, že přišel, aby nám ukázal, jak má být zákon opravdově dodržován, ne zničen. Protože Pavel nepřibil čisté/nečisté zákony na kříž, ani nepřibil "obřadní zákon" na kříž. Je pochopitelně nečestné věřit tomu jinak. Buď přibil oboje, nebo ani jedno.

 4. Velikonoce budou zachovávány v "nebi"/nebeském království (Marek 14,22-25). Duch svatý ještě nebyl seslán v plné míře na věřící (Letnice). Soud (Den smíření) stále ještě není u konce. Konečná sklizeň duší (Svátek stánků) ještě nenastala. Novoluní budou zachovávána na nové zemi, Izajáš 66,22-23. Jak mohl Pavel cokoli přibít na hůl, pokud daná věc nesouvisí/nesedí s danou věcí? Pavel pokračoval v zachovávání svátků i po ukřižování: Skutky 18,21; 20,16; 27,9; 1. Korintským 5,7-8 a 16,8.

 5. Na každém jiném místě v NZ, kde jsou "dny sváteční" použity jako fráze, se odkazuje na každotýdenní Sabat. (Matouš 12,5; 12,10; 12,12; Marek 3,4; Lukáš 4,31; 6,2; 6,9 a Skutky 17,2). Proč by mělo být Koloským 2 výjimkou? Faktem je, že dny jsou kurzívou - proto je přidán text a měl by být okamžitě zlikvidován. Mělo by se to číst jako Sabaty. (Poznámka: výrazy ceremoniální Sabat a výroční Sabat jsou cizí upravenému Písmu.)

Pavel ve skutečnosti poukazoval na několik starozákonních pasáží (I. Paralipomenon 23,31, II. Chronicles 2,4; 8,13; 31,3; Nehemiáš 10,33, Ezechiel 45,17 a Ozeáš 2,11), kde jsou tři různé časové události uvedeny společně: - výroční dny svátků, měsíční novoluní, a každotýdenní Sabaty. Kdyby Pavel poukazoval na výroční Sabaty, zbytečně by se opakoval. Sváteční dny, novoluní a svátky.

Ohledně pasáže v Koloským, Dr. William Richardson, později předseda Oddělení náboženství, Andrewsova universita, řekl: „Důsledkem je, že popsaný Sabat je KAŽDOTÝDENNÍM SABATEM... když zde Pavel poukazuje na 'Sabatní...[dny], pokud by měl na mysli ceremoniální Sabaty, zbytečně by se opakoval. V tom případě by řekl: „Nikdo ať vás nesoudí v souvislosti s ....ceremoniálními Sabaty, nebo v souvislosti s novoluním, nebo v souvislosti s ceremoniálním Sabatem, ani když je prohlášení logické, ani když je jen pravděpodobné." (Služba, květen 1997, str. 15 )

6. Omlouvám se, ale Pavel správně řekl, že JE to (ne že bylo) stínem budoucích věcí (Kol. 2,17). Napsal tuto knihu 33 let po ukřižování a mluvil v přítomném čase, ne v minulém čase. Dny svátků, novoluní a Sabatů poukazují na některá naplnění v budoucnu.

Myslíte si, že těchto 8 (OSM) tragických chyb, domněnek a přehlédnutí, které adventisté udělali v Koloským 2 byly zcela BEZ účinku? Vše, co museli udělat, bylo přiznat pravdu o zákonu v Galatským 4, a nic z toho by se nestalo. Teď se zaslouženě nechali zesměšnit. Vlastně by to mohlo být vtipné, kdyby to nebylo tak naprosto, naprosto smutné.

 

Prosím, dovolte mi, abych vám ukázal souvislost mezi SPRÁVNÝM výkladem zákona v Galatským 4 a Spravedlivostí z víry.

Ukázal jsem vám důkazy prokazující, že zákon v Galatským 4 není Mojžíšovým zákonem nebo nařízením; Pavel vyčítá zachovávání pohanských svátků, atd. Ukázal jsem vám v Písmu pravou/ryzí Spravedlnost z víry. Doufejte, že po uvědomění si, že Otcem stanovené časy nebyly přibity na kříž, se začnete zajímat o objevování svátků pro vás samé, protože jejich zachovávání je definicí Spravedlnosti z víry, včetně odměny za spravedlnost.

Zachovávání svátků nám umožňuje se podílet na plánu spasení od začátku až do konce. Je to jako generální zkouška, něco se musí udělat každý rok, aby tak žádné dítě Krále nemohlo NIKDY tvrdit, že nevědělo o Jahveho plánu vykoupení, to znamená, že každý účastník se musí učit, jak praktikovat Spravedlnost z víry.

a) Pesach představuje první krok. Máme za úkol udělat něco, co je proti naší přirozenosti - poslouchat. Co by se stalo, kdyby Izrael nepotřel v noci veřeje dveří krví? Pesach představuje počáteční obrácení a poslušnost. Bez jakékoliv zásluhy pouští Otec své děti z otroctví díky jejich jednoduchému prvotnímu aktu poslušnosti, díky našemu prvnímu aktu spravedlnosti (zákonnému správnému jednání) vírou. Jeho ovce slyší Jeho hlas. Těm, kdo odpoví (potřou veřeje dveří krví) je udělena svoboda - svoboda od otroctví hříchu - i když zatím ještě neví, z čeho potřebují být zachráněni.

b) Nekvašený chléb (z kterého je odstraněn kvas - který představuje hřích a pokrytectví – na týden) odhaluje, k jakým skutkům tíhneme poté, co jsme byli vysvobozeni z otroctví. I když si nezasloužíme Otcovu milost, On odstraňuje jho otroctví, je to skutek, který má v jeho dětech vyvolat pokání/lítost, kde mohou rozpoznat jejich špinavý, hříšný stav a chtějí se zbavit kvasu. V tu chvíli stojíme před YHVH ospravedlněni, a tím právě začala naše obnova. Jakmile jsme uspěli ve vytlačení hříchu, vlastně v jeho překonání, začínáme nést ovoce Ducha, Galatským 5,22-23 V tomto druhém kroku chození vírou se nakonec naučíme, jak překonat všechnu naši nenávist, nespokojenost, smutek, netrpělivost, sprostost/lakotu, zlovolnost, nevíru, aroganci a nestřídmost.

 1. Svátek stánků (neboli Letnice) představuje přebývání Jahveho Ducha, předposlední odměnu pro vítěze. Pokud prvně nenesete ovoce Ducha (výsledek toho, když odstraníte hřích), což je uvedeno v Galatským 5,22-23, myslíte si, že obdržíte dary Ducha dle 1. Korintským 12,4-11? To jste o tom pravděpodobně nikdy předtím neuvažovali, protože vás učili, že nad hříchem nelze zvítězit. Pokud ano, pak jak může někdo obdržet dary Ducha, o nichž mluvil Pavel? Opravdu věříte, že vám Otec dovolí léčit, nebo dělat zázraky v Jeho Jménu, vykládat jazyky nebo rozeznávat duchy, pokud stále vlastníte nenávist, hněv, netrpělivost, aroganci nebo nestřídmost ve svém srdci? Pokud nenesete ovoce Ducha, nikdy neobdržíte dary Ducha. Nejprve musíte zažít Pesach a Nekvašené chleby, potom pak zkušenost Letnic. Je to kalendářní pořadí událostí. Nemůžete být naplněni Duchem (jako Patriarchové nebo ti v horní místnosti) pokud jste nezažili svátek Nekvašených chlebů (vítězství) - když pokorné a zkroušené srdce přístupuje k Otci a říká: „Zachránil jsi mě, když jsem byl chudák. Na oplátku, jak mohu žít pro Tebe?"

  Víra bez skutků je MRTVÁ. Život bez hříchu je ten největší dar HOSPODINU, a YHVH ti umožňuje uspět, díky Zákonu, který napsal A díky postoji tvého srdce.

d) Svátek Troubení je nejslavnostnější ze všech svátků, ale také představuje varování, že se blíží soud – připravte se. Zda jeden se blíží ke konci života před návratem Nejvyššího, nebo stále žije na konci času, tento svátek představuje pro oba to stejné. Je poslední výzvou připravit se na konečné rozhodnutí. První tři svátky (viz výše) nás učí Spravedlnosti z víry. Zbytek (níže) je odměna pro věrné...

 

e) Den Smíření představuje soud, včetně Posledního soudu. Každý zažije svůj den u soudu. Zatím ještě nikdo neví, jaké konečné rozhodnutí soud přinese. Všichni jsme váženi na váze a.....

f) Svátek stánků představuje sklizeň dvou odlišných tříd lidí, těch, těch, kdo jsou váženi na váze a shledání lehkými (koukol, svázaný, aby byl vhozen do ohně), a těch, kteří nebyli shledáni lehkými (pšenice shromážděná do sýpky). Tento svátek se také nazývá Svátkem neboli Závěrečnou sklizní, která poukazuje na svůj apokalyptický a prorocký význam. Protože svátky jsou "generálkou" pro plán vykoupení, něco, co můžeme ocenit našima očima, ušima, nosem, ústy a rukama. Nemá snad smysl je začít zachovávat teď? Jak se zbavíme "špinavosti zkaženého hříšníka", abychom byli spravedlivými dětmi Krále, to se všechno odehrává během výročních svátků. Podváděli byste snad v zachovávání těchto svátků proto, že vám nějaký neznalý kazatel nebo odpadlík řekl, že byly všechny svátky přibity na kříž? No tak, pojďme společně uvažovat.

Adventisté praktikovali skutečnou Spravedlnost z víry, ale v roce 1888 se bouřili proti YHVH, a jako denominace se nezměnili, stále ještě bloudí v divočině. Kdyby přijali to, že stanovy jsou stále závazné a že zákon, o kterém se mluví v listu Galatským 4, byl obřadem pohanských svátků, brzy by adventisté objevili, že Otec má jiné Sabaty, které přikázal, aby se zachovávaly. A pokud by adventisté začali zachovávat svátky Jahveho, brzy by zjistili, že Spravedlnost z víry nemá nic společného s tvrzením, že je dána něčí spravedlnost za nás (jak nás učili), je to o tom, že VY překonáte hřích, jste bez poskvrny, bez viny, bez studu.

...jestliže dáš ruce pryč od ničemností, nepřipustíš, aby ve tvém stanu přebývala podlost, tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jak odlitý z bronzu, nepocítíš bázně...“ Jób 11,14-15

...tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“ Efeským 5,27

...kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.“ 2. Petr. 3,12-14