Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravý křest

Křtěte ve jméno, ne jména

 

Výsledek obrázku pro křest ponořením

Skutky apoštolské 10:43  Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

44  Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

45  Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého.

46  Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:

47  "Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?"

48  A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

 

Zdánlivý rozpor

Sk 8.16 neboť na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

14 Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana. 

15 Kteříž přišedše k nim, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. 

16 (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.) 

17 Tedy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

 

Nepoznali ještě jediného Boha v podobě Duchu Svatého a to je stejný problém jako nepoznat Jediného Boha v Ježíši Kristu

J 8.24 Jestliže neuvěříte že, já to jsem, zemřete ve svých hříších

 

Mat 1.18-20

18  Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

19  Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.

20  Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

Pán Ježíš Kristu je synem Božím přesto že je počat z Ducha Svatého. Pokud by byli rozděleni pak by jeho otec byl Duch Svatý

Je přece řečeno:

Sk 13,33  splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem  dnes zplodil.‘

Nemohlo by se říkat Syn Boží

 

1K 1,13  Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?

Proto se křtí na jméno néé jména.

Mt 28,19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Proto Pavel prohlásil

Sk 19. 1  Zatímco byl Apollos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 

2  Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“ 

3  Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem Janovým.“ 

4  Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“ 

 

Argument

Sk 16.6  Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. 

7  Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. 

Žádný dvousměnný provoz, je to stále jeden v jiné formě, Příklad:

Mt 10.17-20 17  Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,

18  budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.

19  A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.

20  Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

 

Mk 13,11  Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

L 21,15  Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

2K 5,20  Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!

2K 13,3  žádáte-li důkaz toho, že skrze mne mluví Kristus, ten, který vůči vám není slabý, nýbrž je mezi vámi mocný.

Znovu text:

Skutky apoštolské 16:6  Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou.

7  Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.

Galatským 2:1  Potom jsem se po čtrnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita.

2  Šel jsem tam na Boží pokyn

Ten pokyn je stále od toho jednoho Boha

Skutky apoštolské 22:9  Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil.

10  Řekl jsem: `Co mám dělat, Pane?´ A Pán mi řekl: `Vstaň a pokračuj v cestě do Damašku; tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá.´

11  Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak mě dovedli do Damašku.

12  Jeden muž, zbožný podle Božího zákona, jménem Ananiáš, který měl dobrou pověst u všech místních židů,

13  přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: `Bratře Saule, otevři oči!´ A já jsem v tu chvíli nabyl zraku.

14  On mi řekl: `Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst.

15  Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.

16  Nuže neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů.´

17  Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli.

18  Spatřil jsem Pána, jak mi říká: `Pospěš si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně.´

A Petra také ten jede Bůh vedl:

Skutky apoštolské 10:1  V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský.2  Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu.3  Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: "Kornélie!"4  Pohlédl na něj a pln bázně řekl: "Co si přeješ, Pane?" Anděl odpověděl: "Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.5  Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr.

Skutky apoštolské 10:17  Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,18  zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.19  A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě;20  sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal."

 

 

A je to ten stejný jeden Bůh, který vedl svůj lid od počátku.

1 Korintským 10:1  Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,

2  všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,

3  všichni jedli týž duchovní pokrm

4  a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

 

 

 

 

Jeden Sám Bůh Židé to poznali že se vydává za Boha, proto :

Mt 27,40  a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup s kříže!“

Mt 27,42  „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho!

L 23,37  a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe.“

 

 

 

 

A proto je řečeno

J 17,19  Sám sebe za  posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.

J 8,14  Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.

ŽD 1

1  Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 

2  v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. 

3  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 

4  a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. 

5  Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‘ A jinde se praví: ‚Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‘ 

6  A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‘ 

7  O andělích je řečeno: ‚Jeho andělé jsou vanutí větru a jeho služebníci plápolající oheň.‘ 

8  O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.

9  Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.‘ 

10  A dále: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. 

11  Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, 

12  svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.‘ 

13  Kterému z andělů kdy řekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!‘ 

14  Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?

 

 

 

1Tm 6,16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

J 10,18  Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Ga 1,4  který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.

 

 

L 10,22  Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“

Mt 16,17  Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

1 Janův 5:20-21  Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.21  Děti, varujte se modlářství.

 

1 Timoteovi 6:15  Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů.

16  On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.

Judův 1:4  Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista.

Tady je jasně řečeno že Syn a Otec je jeden Bůh.

 

To všechno

 

 

J 14,12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

 

 

 

J 14,28  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

 

 

J 14 15  Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –

17  Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

18  Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

 

Mt 28,20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

2K 13,5  Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? Ledaže jste před ním neobstáli!

J16.28  Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.“ 

 

Sk 3,21  On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků.

Ř 8,34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Žd 7,25  Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

A přesto Pavel řekne toto

Sk 9,17  Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“

Sk 23,11  Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: „Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“

1K 9,1  Nejsem snad svoboden? Nejsem apoštol? Neviděl jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu?

1K 15,8  Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

 

Poznání jednoho Boha je důležité zvláště na konci času

Poznání jediného Boha Parchant od počátku napadl, jen ve starých překladech.

 

Genesis 3:4  Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.5  Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Genesis 3:4  I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!5  Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.

Exodus 32:4  On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." Exodus 32:4  Kteréžto vzav z rukou jejich, dal je do formy, a udělal z nich tele slité. I řekli: Tito jsou bohové tvoji, Izraeli, kteříž tě vyvedli z země Egyptské.

Dt 29,17  Ať není mezi vámi muž ani žena, čeleď ani kmen, jejichž srdce by se dnes odvrátilo od Hospodina, našeho Boha, takže by šli sloužit bohům těch pronárodů. Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk.

 

 

Oz 4,1  Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Bohav zemi.

Oz 4,6  Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Oz 6,6  Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.

Ř 1,28  Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

 

A jak ho poznat? Jedině skrze jeho Slovo

Př 1.1-6

1  Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, 

2  abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, 

3  jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, 

4  budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, 

5  tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. 

6  Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. 

 

Ko 1,10  Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha,

 

Jenže je zde tento povzdech

Iz 1,3  Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý.“

 

 

 

 

 

 

Stejná snaha u Pána Ježíše Krista když se snažil učedníkům vysvětlit, že on je Bohem

1J 3,12 -15 Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? 13  Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.

4  Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,

15  aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.

 

Ef 4,9-10  Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem? 10  Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.

1Kor 3

1  Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. 

2  Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést – ani teď ještě nemůžete, 

3  neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? 

4  Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? 

5  Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. 

6  Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; 

7  a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 

8  Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. 

9  Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. 

10  Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. 

11  Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 

1K 1,13  Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?

Je to stále jeden, proto je řečeno:

Efezským 4:4  Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;

5  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,

6  jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

 

1Korintským 12:4  Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;

5  rozdílné služby, ale tentýž Pán;

6  a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.

 

2 Korintským 3:17  Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.

A je to proto, že:

Jan 4:24  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

 

 

 

 

Další argument

1 Tesalonickým 4:9  O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

Koloským 1:8  On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží Duch.

Vyučil je Pán, proto řekl:

Jan 13:35  Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

Marek 12:28  Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?"

29  Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;

30  miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´

31  Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není."

32  I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;

33  a milovati jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary."

34  Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království."

 

Deuteronomium 5:7  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Deuteronomium 6:4  Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

5  Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

6  A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Izajáš 45:5  Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.

Izajáš 45:6  aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není.

Izajáš 45:18  Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: "Já jsem Hospodin a jiného už není.

Izajáš 45:21  Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

Izajáš 45:22  Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.

Izajáš 46:9  Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.

Ozeáš 13:4  Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.

Jóel 2:27  Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben.

Ex 23,13  Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát. Jméno jiného boha nebudete připomínat; ať je není slyšet z tvých úst.

Micheáš 4:5  Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy.

Další, proč je jeden

 

Genesis 22:16  "Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna,

Genesis 22:16  "Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna,17  jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu.

Exodus 32:13  Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví."

Jeremjáš 51:14  Hospodin zástupů přísahá při sobě samém: "Naplním tě lidmi jako žravými kobylkami a budou nad tebou zpívat a výskat."

Iz 48,11 Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! B21

Iz 48,11  Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.“Ekum.

Izajáš 45:23  Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne:24  »Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i moc«

Genesis 21:13  Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem."

 

Lukáš 19:9  Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.

 

Židům 6:13  Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi. Poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém: