Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalendářní změna

7. 3. 2019

 

 

Kalendářní změna ohrožuje Sabat

 

Carlyle B. Haynes

 

 

 

Ustanovená moc začala pracovat, nabírá sílu, aby změnila kalendář. O to se již pokoušela dříve v minulých letech, ale neuspěla. Nyní však reforma podporující nový kalendář obnovila úsilí, poté co tiše shromáždila působivou podporu v jeho prospěch /nového kalendáře/. Organizace, které vedou téměř ve všech oblastech vědeckých, výrobních, vlasteneckých, průmyslových, výrobních, sociálních, v práci pro ženy, vzdělávacích a politických – sponzorují /podporu kalendáře/. V současné době je považován za velice vhodný. Jako doba vstoupení v platnost nového kalendáře byl stanoven rok 1950. Vynakládá se velké úsilí a probíhají veškeré možné přípravy, aby mohl být ukončen Gregoriánský kalendář rokem 1949 - a s ním i konec historického sedmidenního týdne - a mohl být použit kalendář s prázdným dnem, a to od roku 1950.

 

Dva návrhy byly představeny Kongresu v 80-tých letech, aby se tak stalo. Jsou to H. R. 1345 a H. R. 1242. O obou byla podána zpráva Ministerstvu zahraničních věcí, kde se nyní o dni (sabat) jedná. Pokud bude zákon přijat, bude to způsob, jakým sabat posunout z jeho místa v týdnu a nastavit jeho putování (přesouvání) z jednoho dne do druhého. Pokud bude tato změna provedena, bude se skutečný (pravý) sedmý den - posvátný, jak jej Bůh oděl - jmenovat pátek, během roku 1951; bude to čtvrtek během prvních šesti měsíců roku 1952 (přestupný rok); bude to středa během posledních šesti měsíců roku 1952; úterý během roku 1953; pondělí během roku 1954, neděle během roku 1955; a nebude to dříve než v roce 1956, kdy se mu vrátí název sobota.

 

V roce 1957 začne stejné posunování znovu. Žádná slova nejsou zapotřebí, aby zdůraznila to, jaké utrpení a zármutek takový vývoj přinese těm, kdo zachovávají pravý Sabat. Musíme svolat naše síly a porazit tento návrh. Musíme udělat maximum pro to, aby pochopili naši přátelé, sousedé a široká veřejnost, jaké skutečné problémy v této situaci nastanou. Sponzoři změny kalendáře předurčili tuto dobu k úspěchu. Musíme být stejně tak odhodlaní použít jejich úsilí jako Bohem danou příležitost k osvícení světa ve větší míře než kdy předtím o skutečném Božím Sabatu. Není těžké uvěřit, že je to záměr, který má Bůh na mysli, když dovolil, aby takový vývoj událostí v této době vznikl. H. R. 1242 byl představen Zastupitelské sněmovně 23. ledna panem Farringtonem, delegátem z Havaje. Nesl název „Návrh na pevný a věčný kalendář". Navrhuje, aby "Edwardův věčný kalendář" "byl oficiálním kalendářem Spojených států amerických a všech území podléhajících jejich pravomoci, a to od 1. ledna 1950."

 

Žádá se, aby byl Prezident "oprávněn a požádal urgentně vlády světa … a Organizaci spojených národů … aby byl přijat Edwardův věčný kalendář, s účinností od 1. ledna 1950." Edwardův věčný kalendář je 12-měsíční, 364 dní v kalendáři, začíná každý rok, každého půl roku a každé čtvrtletí v pondělí; každý čtvrt rok obsahuje 78 pracovních dnů, plus 13 nedělí, každý měsíc má 26 pracovních dnů, plus neděle, ale s prázdným dnem každý rok končí "na rozdíl od jakéhokoli týdnu nebo 8 měsíců." Je to právě prázdný den, který ruší sedmidenní týden starý 60 století .

 

H. R. 1345 byl představen Zastupitelské sněmovně o čtyři dny později, 27. ledna, panem Johnem Kee, z páté čtvrti Západní Virginie. Nesl název „Návrh na zlepšení kalendáře tím, že bude věčný, vyrovnáním čtvrtin roku, a upevněním dnů svátků". Navrhuje, aby byl "Světový kalendář" schválen Kongresem pro použití počínaje 1. ledna 1950, a aby byl Prezident oprávněn doporučit jeho přijetí Organizací spojených národů, s účinností k tomuto dni. Světový kalendář je rovněž 12-měsíční, trvá 364 dní, rovnoměrná čtvrtletí, rovnoměrné půlroční uspořádání, ale začíná každý rok, každého půl roku a každé čtvrtletí v neděli. Má také čtvrtletí trvající 91 dní, 78 pracovních dní a 13 nedělí; každý z 12-ti měsíců má 26 pracovních dní, plus neděle, a také se vyznačuje prázdným dnem na konci každého roku a uprostřed každého přestupného roku.

 

V důsledku toho Světový kalendář také ruší historický sedmidenní týden, odstraňuje Sabat z jeho místa a začíná jeho posunováním v průběhu týdne. Tyto návrhy byly učiněny jejich sponzory s nejlepšími úmysly. Měli na mysli pouze zlepšení - PROČ se trápíš, duše, pro věci mimo tvoji kontrolu? Plň svůj úkol a budeš vidět, jak Nebe zúčtuje to i tebe. Zasej símě své a vyčkej v klidu. Pán buď vyvýšen.

- KATE OSGOOD mínila počítání a seskupování dní pro dobro obchodu, průmyslu a účetnictví. Nezabývají se dopady jejich návrhů na náboženství. V urgentnosti svých návrhů je přirozené, že vyzdvihli pouze výhody, které připisují tomuto uspořádání. Nezmiňovali nevýhody. Správně jsme rozpoznali (pochopili) výhody, jsme pro ně. Ale jsme přesvědčeni, že nevýhody značně převyšují výhody. Nejsme proti změně kalendáře. To je lidmi vytvořené uspořádání a může být zlepšeno. Nejsme proti takovému zlepšení. Jsme pouze proti změně kalendáře, která narušuje a rozbíjí sedmidenní týden.

 

To je Bohem vytvořené uspořádání. Podporujeme rovnoměrná čtvrtletí, rovnoměrná pololetí, pevné svátky, pevné narozeniny a všechnu pravidelnost navrhovanou kalendářními reformátory. Jsme proti nařízení prázdného dne, které ruší tradiční Bohem zavedený týden. - Vytváříme plány proti přijetí H. R. 1242 a H. R. 1345. Budeme se snažit je porazit nejprve na Ministerstvu zahraničních věcí. Toto ministerstvo se skládá z dvaceti pěti členů, z mnoha různých států. Naši členové Církve adventistů sedmého dne, kteří žijí v okresech, jež zastoupují ministři z Ministerstva zahraničních věcí, budou žádat, aby tito ministři sepsali vyjádření, jako voliči v jejich ministerském obvodu, jejich opozici proti takto navržené legislativě, a budou požadovat po ministrech, aby volili proti schválení. Další informace a doporučení pro postup v této věci se objeví v dokumentaci Unijní konference, a bude odeslána místními úředníky konference. Urgentně žádáme o slyšení a okamžité jednání. Je to obrovský skok kupředu a obrovská příležitost. Pojďme se sjednotit v jednání s Boží vůlí, aby vše sloužilo Božímu záměru. REVIEW A HERALD