Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satanův poslední klam

7. 3. 2019

Satanův klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

 

Všechna Biblická proroctví se naplňují a nasvědčují, že náš svět je v závěru svých dějin. Aktuální světové dění poukazuje, že žijeme v posledních dnech tohoto světa. Naším úkolem je připravit se na setkání s naším Bohem. Studujme tedy pečlivě Boží slovo, abychom porozuměli, co se brzy odehraje na tomto světě.

Varuje nás Bible před napodobením příchodu a soudu Ježíše Krista?

Bible nás varuje, že dříve než Ježíš Kristus přijde podruhé na tento svět, pokusí se satan udělat svůj vrcholný podvod. Pokusí se oklamat všechny věřící i nevěřící - napodobí Kristův příchod. Satan přijde ve velké slávě na tento svět, bude to nepředstavitelně nádherná podívaná. Bude to něco, co lidské oko dosud nespatřilo. Lidé budou volat: „Kristus se vrátil“ a budou mu padat k nohám. Satan v podobě Krista bude citovat jeho výroky z Bible, činit zázraky a uzdravovat lidi. Bude se zjevovat na různých místech tohoto světa a klamat mnohé.

Tesalonickým 2,3-12: Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání - smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník,  Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“

Satan bude prosazovat papežskou neděli jako pravý den odpočinku na místo Biblického Sabatu podle lunisolárního kalendáře (Bible počítá čas podle Měsíce a Slunce). Vypukne velké pronásledování těch věřících, kteří zůstanou věrni Bohu a budou zachovávat jeho zákon. Bude to čas „doby soužení“, „doby konce“.

Zjevení 12,17: „Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.“

Daniel 7,25: „Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času.“

Hodinu ani den příchodu našeho Pána Ježíše Krista nikdo nezná, v Bibli máme na tento fakt jasně poukázáno.

Mat 24,36: „O tom pak dni a hodině té žádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.“

Všechny tyto mystické data konce světa a data příchodu Ježíše Krista jsou satanův klam, aby nás pobláznil, zmátl a podvedl. Připravuje si tak cestu na svůj finální klam - napodobení příchodu Ježíše Krista.

V Bibli jsou nám ale  dána fakta, co se bude dít, než se Pán Ježíš Kristus vrátí pro své věrné. Víme, že před pravým příchodem Pána Ježíše Krista bude zinscenováno jeho napodobení. Satan se bude snažit strhnout všechny lidi na svoji stranu ve finálním klamu proti Bohu a Jeho Zákonu (Desateru).  Věřte, že tento klam se velmi rychle blíží, satan má vše perfektně připraveno. Je jen na Bohu, kdy satanovi dovolí, aby se plně projevil, aby přišel jako anděl světla a oklamal celý svět. Studujme Písmo, dokud je čas, čiňme pokání a hledejme Boha celým svým srdcem. Připravme se, nenechme se oklamat.

Jak bude vypadat pravý příchod Ježíše Krista?

Pamatujme, že Bible jasně popisuje, jak bude vypadat pravý příchod Pána Ježíše Krista - uvidí ho každý, v jednu chvíli. Nebude k tomu potřeba žádná televize a další mediální prostředky, abychom ho spatřili. Ježíš při svém druhém příchodu nesestoupí k nám na zem, ale věrní budou uchváceni vstříc Pánu. Mrtví budou vstávat z hrobů a budou uchváceni spolu s živými věrnými do oblak vstříc Pánu.

Matouš 24,27: Příchod Syna člověka nastane jako blesk – ozáří oblohu od východu až na západ.“

Lukáš  17,24: Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“

Zjevení 1,7: „Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“

1. Tesalonickým 4,16-18: Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy."

 

Satan se bude vydávat za Krista - I.

Lukáš 21,8: Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.“ (Bible21)

V tomto věku se antikrist zjeví jako opravdový Kristus, a potom bude Zákon Boží v tomto světě úplně zrušen. Vzpoura proti svatému Božímu Zákonu plně dozraje. Avšak pravým vůdcem celé vzpoury bude satan převlečený za anděla světlosti. Lidé budou svedeni, vyvýší ho na místo Boží a prohlásí ho za boha. Avšak Všemohoucnost zasáhne a nad těmi odpadlými církvemi, které se spojují ve vyvyšování satana. Bude vynesen rozsudek: „Proto v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo silný jest Pán, který je odsoudí.“ (TM 62)

Přestrojen za anděla světlosti, bude (Satan) chodit po zemi jako divotvůrce. Krásným jazykem bude předkládat vznešené myšlenky. Bude mluvit laskavá slova a provádět dobré skutky. Bude se vydávat za Krista, avšak v jednom bodě bude zřetelný rozdíl. Satan bude odvracet lidi od Zákona Božího. (FE 471,472)

Je nemožné podat nějakou představu o Božím lidu, který bude žít na zemi, když se bude mísit nebeská sláva s obnoveným pronásledováním, jaké známe z minulosti. Věřící však budou kráčet ve světle vycházejícím od Božího trůnu. Prostřednictvím andělů bude mezi nebem a zemí stálé spojení. A satan, který bude obklopen zlými anděly a bude se prohlašovat za Boha, bude činit zázraky všeho druhu, aby svedl, by možné bylo, také i vyvolené. Boží lid rozpozná satanovy zázraky od těch pravých popsaných v Biblických proroctvích. Satan pouze napodobí zázraky, které bude činit při příchodu Kristus. Boží zkoušený a prubovaný lid nalezne svoji sílu ve znamení, o němž se praví v knize Exodus 31,12-18. Musí být pevně zakotveni v Božím Slovu: „Psáno jest.“ Toto je jediný základ, na němž mohou stát bezpečně. (9T 16)

Satan se bude vydávat za Krista - II.

2. Korintským 11,14: A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla!“ (Bible21)

Satan si připravuje své podvody tak, aby ve svém posledním válečném tažení proti lidu Božímu nebyl jimi poznán. A není divu. Neboť i sám satan se rád proměňuje v anděla světlosti… Satan učiní vše, co bude v jeho moci, aby Boží lid sužoval, pokoušel a svedl.

Ten, který se opovážil postavit proti našemu Pánu a pokoušel se jej popichovat, který měl moc vzít jej na svých pažích a vynést na vrchol chrámu a na velmi vysokou horu, ten bude podivuhodně uplatňovat svou moc na nynějším pokolení, které je, co se týče moudrosti, daleko níže nežli Pán Ježíš Kristus, a které žije téměř v nevědomosti o satanově prohnanosti a síle.

Předivným způsobem zapůsobí na ty, kteří jsou přirozeně nakloněni činit jeho příkazy. (MYP 51,52)

Přijde, bude se vydávat za Krista a bude činit mocné divy. A lidé budou padat a klanět se mu jako Ježíši Kristu.

Bude nám přikazováno, abychom se klaněli této bytosti, kterou svět bude oslavovat jako Krista. Co máme dělat? Říci jim, že Kristus nás varuje právě před takovým protivníkem, který je nejhorším nepřítelem člověka, avšak tvrdí, že je Bohem. A že když se zjeví Kristus, bude to s mocí a slávou velikou, doprovázen anděly v počtu stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců; a že když přijde, poznáme Jeho hlas. (6BC 1105,1106)

Přichází čas, kdy satan bude činit divy přímo před vašima očima, prohlašuje se za Krista. A pokud vaše nohy nebudou pevně utvrzeny v pravdě Boží, potom budete svedeni ze svého základu. (7BC 911)

Satan je odhodlán pokračovat v boji až do konce. Přicházeje jako anděl světlosti a prohlašuje se za Krista, podvede svět. Ale jeho triumf bude krátký. Žádná vichřice či bouře nemůže pohnout těmi, jejichž nohy jsou pevně postaveny na zásadách věčné pravdy. Budou schopni obstát v onom čase téměř všeobecného odpadnutí. (6BC 1106)

Satanské divy - I.

Matouš 24,24: Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“ (Bible21)

Nepřítel se připravuje, aby oklamal celý svět svou divotvornou mocí. Bude předstírat, že je andělem světlosti, bude se vydávat za Ježíše Krista. (2SM 96)

Tak dalece, jak jen sahá jeho moc, bude provádět skutečné divy. Písmo praví: „A svede ty, kteří přebývají na zemi, těmi divy, které dáno jí činit“ (Zjevení 13,14), nikoli tedy pouze těmi divy, které předstírá, že činí. V této části písma je představeno něco většího než jen pouhé podvody. Avšak je hranice, za kterou satan nemůže jít, a zde používá ke své pomoci podvod a předstírá dílo, které není v jeho moci skutečně provést. V posledních dnech se zjeví takovým způsobem, aby přiměl lidi k víře, že je Kristem přicházejícím podruhé na svět. Skutečně se sám bude proměňovat v anděla světlosti. (5T 698)

Přijde, vydávaje se za Krista, bude činit mocné divy. A lidé budou padat a klanět se mu jako Ježíši Kristu. Bude nám přikazováno, abychom se klaněli této bytosti, kterou svět bude oslavovat jako Krista. (RH 18. 12. 1888)
Těsně před námi je „hodina pokušení, která má přijít na všechen svět, aby zkoušeni byli obyvatelé země“ (Zjevení 3,10). Všichni, jejichž víra není pevně utvrzena na Slově Božím, budou svedeni a přemoženi. Satan působí „se všelikým podvodem nepravosti,“ aby dosáhl vlády nad syny člověka, a jeho klamů bude stále přibývat.

Avšak svého cíle může dosáhnout, toliko když se lidé dobrovolně poddávají jeho pokušením. Ti, kteří upřímně hledají známost pravdy a ze všech sil se snaží očistit své duše skrze poslušnost, takto činíce co mohou připravit na boj, naleznou v Bohu pravdy bezpečné útočiště. „Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i já tebe ostříhati budu“ (Zj 3,10), je Spasitelovým zaslíbením. Spíše by vyslal všechny anděly z nebe, aby chránili svůj lid, než aby zanechal jedinou duši, která v Něho doufá, aby byla přemožena satanem. (GC 560)

Satanské divy - II.

Zjevení 13,13: Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem.“ (Bible21)

Jak se lid Boží přibližuje nebezpečenstvím posledních dnů, radí se satan vážně se svými anděly o nejúspěšnějším plánu, jak zničit jejich víru. Vidí, že populární církve jsou již ukolébány ve spánek jeho podvodnou mocí. Líbivým klamným učením a lživými zázraky je může nadále držet pod svou kontrolou. Proto nařizuje svým andělům, aby kladli svá osidla obzvláště těm, kteří očekávají druhý příchod Kristův a snaží se zachovávat všechna Boží přikázání. (TM 472)

Jsme varováni, že v posledních dnech bude působit divy a zázraky lživými. A bude pokračovat v těchto zázracích až do ukončení zkoušky, aby na ně mohl poukázat jako na důkaz, že je andělem světlosti a nikoli temnoty. (RH 17. 11. 1885)

Satan přijde, aby svedl, by možné bylo, také i vyvolené. Prohlašuje, že je Kristem, a přichází, předstíraje, že je velkým lékařským misionářem. Způsobí, aby oheň sestupoval z nebe před obličejem lidí, aby dokázal, že je Bohem. (MM 87,88)

Jsou to ďáblovy lživé zázraky, které uvrhnou svět do zajetí. Satan způsobí, aby oheň sestupoval z nebe před obličejem lidí. Bude činit zázraky; a tato zázračná, divy působící moc má zachvátit celý svět. (2SM 51)

Někteří budou pokoušeni, aby přijali tyto zázraky jako od Boha. Budou před námi uzdravováni nemocní. Před našima očima se budou konat divy. Jsme připraveni na zkoušku, která nás čeká, až se lživé satanovy zázraky plněji projeví? Nebudou mnohé duše polapeny do osidel a zajaty? Odchýlením se od jasných nařízení a přikázání Božích a zalíbením v bajkách se mysl mnohých připravuje, aby přijala tyto lživé zázraky. Musíme nyní všichni usilovat, abychom se vyzbrojili pro boj, kterého se musíme brzy zúčastnit. Víra v Boží slovo, studované s modlitbou a uváděné do praxe, bude naším štítem před satanovou mocí a přivede nás skrze krev Kristovu k vítězství. (1T 302)

Boží lid podroben zkoušce

Matouš 7,22,-23: Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘„ (Bible21)

Nemusíme být svedeni. Brzy se uskuteční předivné výjevy, se kterými bude úzce spjat satan. Boží Slovo prohlašuje, že satan bude činit divy. Způsobí, že lidé onemocní, a pak náhle od nich odejme svou ďábelskou moc. Budou pak považováni za uzdravené. Tyto skutky zdánlivého vyléčení podrobí Boží lid zkoušce. Mnozí, kterým se dostalo velkého světla, nebudou kráčet v tomto světle, protože se nestali jedno s Kristem. (2SM 53)

Viděla jsem náš lid ve velké úzkosti, plačící a modlící se, odvolávající se na spolehlivá zaslíbení Boží, zatímco bezbožní byli všude okolo nás, posmívajíce se nám a vyhrožujíce, že nás zničí. Vysmívali se naší slabosti, pošklebovali se tomu, že je nás co do počtu málo a popichovali nás slovy s úmyslem hluboce ranit. Obviňovali nás, že proti celému zbytku světa zastáváme nezávislý názor. Odřízli naše zdroje tak, abychom nemohli kupovat ani prodávat, a poukazovali na naši hlubokou bídu a špatný stav. Nemohli pochopit, jak bychom mohli žít beze světa.

Byli jsme závislí na světě, a musíme povolit jeho zvykům, praktikám a zákonům, anebo z něho být sprovozeni. Jestliže jsme jedinými lidmi na světě, jimž Pán udělil přízeň, tak proč je všechno tak zjevně proti nám? Prohlašovali, že oni mají pravdu, že divy byly mezi nimi, že andělé z nebe s nimi hovořili a měli s nimi společenství. Že uprostřed nich se projevuje velká moc, divy a zázraky, a že toto je to časné milénium, které oni tak dlouho očekávali. Že celý svět je obrácen a v souladu s nedělním zákonem, a že tento malý, slabý lid se staví proti, navzdory zákonům země a zákonům Božím, a tvrdí, že je jediným věrným lidem na zemi. (Letter 6, 1884)

Boží lid nenalezne své bezpečí v činění zázraků, neboť satan by napodobil jakýkoli zázrak, který by mohl být učiněn … Mají se opírat o živé Slovo - „Psáno jest.“ (2SM 55)

Boží lid vítězí

Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: "Pohleďte!" Když vzhlédnou k nebi, uvidí duhu zaslíbení. Černé zlověstné mraky zastírající oblohu se rozdělí a Boží lid se bude upřeně dívat do nebe jako kdysi Štěpán. Uvidí Boží slávu a Syna člověka sedícího na Božím trůnu. Na jeho těle postřehnou známky jeho pokoření a stejně jako andělé uslyší prosbu určenou Otci: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já." (Jan 17,24) Znovu zazní lahodný a vítězoslavný hlas: „Přicházejí! Přicházejí! Svatí, nevinní a neposkvrnění. Zachovali mé slovo a vytrvali, proto budou žít mezi anděly." Z bledých a třesoucích se rtů lidí, kteří se pevně drželi své víry, zazní vítězoslavné zvolání.